Copyright © Benny Juul

Erhverv og aktivitet i Drøsselbjerg

Forslag til vedtægter ?? 2020


§ 1

Drøsselbjerg Erhvervsforening er (hvis den oprettes) en medlemsstyret forening - og kan betragtes som en selvstændig juridisk person.

Foreningens hjemsted er Drøsselbjerg i Kalundborg Kommune.


§ 2

Formål

Foreningens formål er – på basis af områdets særlige forudsætninger og erhvervsstruktur samt på et sekulært grundlag – at virke til fremme af erhvervslivet og beskæftigelsen i og omkring Drøsselbjerg ved at:

I et samarbejde mellem ledelsen og de tilknyttede virksomheder at medvirke til informationsvirksomhed, problemafklaring, vejledning samt at fungere som en samlet enhed i forhold til andre foreninger og offentlige myndigheder.

Medvirke til at skabe sund udvikling og fremme væksten og antallet af arbejdspladser i lokalområdet.

Virke for nyetablering af virksomheder i området.

At medvirke til at synliggøre og profilere områdets erhvervsliv.

At samarbejde med relevante erhvervsfremmeaktører (private som offentlige) om at yde erhvervsservice til virksomheder og iværksættere.

Virke til fremme af samarbejdet mellem de forskellige erhvervsgrene.

Virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervslivet og de offentlige myndigheder.

Virke til fremme af kulturelle tiltag, der kan styrke erhvervsudviklingen i området.


§ 3

Medlemmer

Drøsselbjerg Erhvervsforenings medlemskreds er primært virksomheder og iværksættere fra lokalområdet. Målgruppen er virksomheder og iværksættere tilhørende alle erhvervsmæssige brancher.

Som medlemmer kan optages:

Erhvervsorganisationer/-foreninger i området.

Faglige organisationer i området.

Virksomheder med erhvervsmæssige interesser i området.

Enkeltpersoner med bopæl eller arbejdsplads i området.

Andre (foreninger, fonde, institutioner og lignende), der har tilknytning til områdetss erhvervsliv.

Iværksættere som ikke har startet egen virksomhed kan blive medlem i en periode på 1 år. Dette medlemsskab kan forlænges.

Iværksætteren overgår som ordinært medlem ved virksomhedsstart. Iværksætteren er ikke valgbar og har ikke stemmeret på generalforsamling.

Alle kan i en periode på seks måneder være gratis prøvemedlem, hvis man ikke før har været medlem. Prøvemedlemskab giver ret til Drøsselbjerg Erhvervsforenings opmærksomhed og støtte i perioden.

Et prøvemedlem er ikke valgbart og har ikke stemmeret på generalforsamling

Anmodning om optagelse som medlem indgives skriftligt foreløbig til webmaster@drøsselbjerg.dk, som kan godkende anmodningen, hvis den, der anmoder er omfattet af fælles interesser.

Medlemskab er i første omgang gratis, indtil foreningen beslutter, om der skal administreres/investeres økonomisk på noget område. Og om der er grund til økonomisk involvering.

Udmeldelse kan ske lovligt med omgående virkning. Der sker ikke refusion af kontingent for resten af kalenderåret.

Såfremt et medlem skønnes at skade erhvervsrådet, kan den nedsatte bestyrelse ekskludere vedkommende. Næste generalforsamlingen skal  ved simpelt flertal ekskludere eller genindsætte vedkommende.


§ 4

Generalforsamlingen

Drøsselbjerg Erhvervsforening generalforsamling, der er rådets øverste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af ?? måned.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden eller sekretæren aflægger på bestyrelsens vegne beretning.

(Revisionen forelægger det reviderede regnskab for det foregående år)

(Bestyrelsesformanden forelægger det endelige budget for indeværende år)

(Bestyrelsesformanden forelægger det foreløbige budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent)

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer (gældende fra ?? vælges i lige år 2 og i ulige år 3 medlemmer). Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges

Valg af suppleanter. Der vælges en suppleanter, som kan genvælges.

(Valg af revisor samt suppleant for denne)

Eventuelt

Forslag til dagsordenen på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamlinger sker ved udsendelse af mail til samtlige medlemmer. Udsendelsen sker med mindst tre ugers varsel og indeholder en foreløbig dagsorden.

Indvarslingen publiceres ligeledes på hjemmesiden.

Meddelelse om den endelige dagsorden sker ved udsendelse af mail senest syv dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning eller efter skriftlig anmodning fra mindst 50 % af medlemmerne.

En sådan anmodning skal indeholde angivelse af, hvad man ønsker behandlet på generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal udsendes senest en uge efter anmodningen og indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel og højst 21 dages varsel.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling.

På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

De forelagte sager afgøres ved almindelig stemmeflerhed.

Enhver kan forlange skriftlig afstemning. Der kan afgives stemmer svarende til det antal personer, som skal vælges. Er der stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Ved valg i henhold til dagsordenens pkt. 7 udsendes sammen med dagsordenen af den siddende bestyrelse en liste over medlemmer, der er villige til at modtage valg.

Indtil afstemningen kan der af hvert medlem stilles forslag til yderligere kandidater.

Der kan ikke træffes beslutning om sager, som ikke har været anført på den endelige dagsorden.

Det på generalforsamlingen passerede indføres i en dertil af erhvervsrådet autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten og formanden.


§ 5

Vedtægtsændringer

Til vedtagelse af vedtægtsændringer kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.


§ 6

Opløsning

Ved opløsning af erhvervsforeningen kræves, at to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med maximalt fem ugers mellemrum.

Ved opløsning af erhvervsforeningen skal rådets resterende formue tilfalde Kalundborg Kommune.


§ 7

Bestyrelsens sammensætning

Erhvervsrådet ledes af en bestyrelse, som består af 5 medlemmer, som vælges blandt medlemmerne:

Valgperiode for bestyrelsesmedlemmer er to år.

Valgperiode for suppleanten er et år.

Bestyrelsen vælger selv sine poster.

Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.


§ 8

Nedsættelse af grupper

Bestyrelsen kan nedsætte permanente og midlertidige projektgrupper eller idégrupper hvis kommissorium fastsættes af bestyrelsen, der holdes løbende orienteret om gruppernes virksomhed.


§ 9

Tegningsret

Erhvervsrådet tegnes af formanden eller næstformanden i forening med 1 bestyrelsesmedlem.

Prokura kan meddeles af bestyrelsen i enighed.


§ 10

Beslutning/møder

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsesbeslutninger optages i et mødereferat, som offentliggøres på hjemmesiden umiddelbart efter hvert møde gennem dagsordenssystemet.

Hvis bestyrelsesmedlemmer har bemærkninger eller indsigelser mod referater, herunder de trufne beslutninger, skal bemærkninger foreligge hos erhvervsforeningens formand senest otte dage efter modtagelsen af beslutningsreferat.

Bestyrelsen afholder møder mindst fire gange årligt. Sådanne møder kan udmærket foregå elektronisk.


§ 11

Regnskab

Erhvervsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Erhvervsrådet udarbejder hvert år et specificeret regnskab over det forløbne regnskabsår tillige med en beretning over rådets virksomhed i perioden.

Regnskabet skal være klar til revision senest den 10. februar og revisor skal have afsluttet revisionen senest 14 dage før generalforsamlingen, så regnskabet i revideret stand kan forelægges generalforsamlingen.

 

Vedtaget på Drøsselbjerg Erhvervsforenings stiftende generalforsamling

den ??.